Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úplata v MŠ

23. 5. 2011

 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole ve školním roce 2010/2011

 

Základní škola a mateřská škola Zahájí, okres České Budějovice, příspěvková organizace,   Zahájí č.8, 373 48 Dívčice na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a na základě vyhlášky č. 43/2006, o předškolním vzdělávání, kterou se mění vyhláška č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v y d á v á směrnici o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dětí (dále jen úplata).

1. Výše úplaty a způsob úhrady

Výše úplaty se pro období od 1.října 2010 do 31.8.2011 stanoví pro všechny děti ve stejné výši.

1.1. a) úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole hradí zákonný zástupce dítěte,

b) měsíční úplata v mateřské škole (dále jen v MŠ) je v souladu s právním předpisem1 stanovena na částku ve výši 200,-Kč na dítě,

c) úplata pro děti, které navštěvují MŠ nejvýše 4 hodiny denně nebo 5 kalendářních dnů v měsíci z důvodu pobírání rodičovského příspěvku2 rodičem dítěte, nebo příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem dítěte, popř. jinou osobou, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu3 se stanovuje úplata:

▪ za 4 hodiny denně nebo 5 dnů v měsíci 130,-Kč

d) bezúplatně je poskytováno vzdělávání v posledním ročníku MŠ a dětem, kterým byla odložena povinná školní docházka4,

e) zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce z důvodu např. nemoci nebo z vážných rodinných  důvodů se stanovuje úplata na 100,-Kč za každý započatý měsíc,

f) podle § 6 odst.4 pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz MŠ po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel ZŠ a MŠ výši úplaty, která  nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle bodu b) této směrnice odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ. Takto stanovenou výši úplaty zveřejní ředitel ZŠ  a MŠ na přístupném místě v MŠ a to:

--      nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu MŠ v měsíci červenci nebo srpnu podle § 3 odst.1 vyhlášky č.14/2005 Sb., v platném znění

--      v ostatních případech /ze závažných důvodů/  neprodleně po rozhodnutí o přerušení nebo omezení provozu

 

                     

 

Úplata za školní stravování není tímto předpisem dotčena.

2.1. Úhrada se provádí na účet školy (51-8912090287/0100) takto:

  • bankovním převodem,
  • na poště složenkou,

Úplata je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

2. Prominutí úplaty

Úplata bude prominuta účastníkovi – dítěti v souladu s právním předpisem5 pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek podle § 20-22 zákona č. 117/1995 Sb.  o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o dítě pobírá dávky pěstounské péče podle § 36 až 43 zákona č.117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákonný zástupce prokáže toto vyplácení příspěvku řediteli školy potvrzením o pobírání podpory a to bez vyzvání vždy do 15. dne měsíce, který následuje po skončení čtvrtletí. V případě nedodržení této lhůty nepředložení potvrzení zaniká nárok na prominutí úplaty a úplatu žák doplatí v plné výši odpovídající počtu měsíců na které není dodáno potvrzení.

O prominutí úplaty musí zákonný zástupce ředitele školy písemně požádat.

O prominutí úplaty vydá ředitel školy rozhodnutí podle správního řádu6.

3. Sankce

Nebude-li úplata za MŠ uhrazena ve stanoveném termínu a ve správné výši, může ředitel

školy rozhodnout o vyřazení dítěte z MŠ od l. dne následujícího měsíce.

4. Účinnost

Tato směrnice nabývá účinnosti 1.10.2010

 

Mgr. Martin  J a r e š

ředitel Základní školy a mateřské školy Zahájí,

okres České Budějovice, příspěvkové organizace

 

 

 

1 Vyhláška č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, § 6

2§ 30 odst. 3 písm. b) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znějí pozdějších předpisů

3§ 82 odst. 1 písm. a) zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

4§ 123, odst.2 zákona č.561/2004 Sb, školský zákon

5Vyhláška č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, § 6, odst.5

6Zákon č. 561/2004 Sb., správní řád v platném znění

 

 

 DODATEK č. 1.  ke směrnici ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v době přerušení provozu v měsících červenci a srpnu 2011

V souladu s vyhláškou č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a po projednání se zřizovatelem

přerušujeme provoz mateřské školy v době letních prázdnin, tj. od 1.7. 2011 do 31.7.2011 a od 1.8 2011 do 14.8.2011

Úplatu v době přerušení stanovujeme takto:

 Měsíc červenec 0 Kč, měsíc srpen 100 Kč.

Zároveň upozorňujeme na změnu výše úplaty od 1.9.2011. Její výše bude po projednání se zřizovatelem včas zveřejněna!

 

Tento dodatek č.1  nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem ZŠ a MŠ Zahájí a je účinný          od  1. 7. 2011.

V Zahájí 28.4.2011

 

Mgr. Jareš Martin

Ředitel ZŠ a MŠ Zahájí 

 

 

 DODATEK č. 2.  ke směrnici ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

 Čl. 1 b)

Základní částka úplaty

(1)   Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem

činí 300,- Kč  na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok 2011/2012.

Čl. 1 c)

(2) Úplata pro děti, které navštěvují MŠ 4 hodiny denně nebo 5 dnů v měsíci činí

200,- Kč  na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok 2011/2012.

 

Tento dodatek č.2  nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem ZŠ a MŠ Zahájí a je účinný          od  1. 9. 2011.

V Zahájí 30.6.2011

 

Mgr. Jareš Martin

Ředitel ZŠ a MŠ Zahájí