Jdi na obsah Jdi na menu
 


8. 12. 2009


KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  v MŠ Zahájí

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Zahájí stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

 

II. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením

 

Kritérium

Bodové ohodnocení

Doba podání přihlášky (opakované podání žádosti)

 

 

1 rok

1

2 roky

2

3 roky

3

Trvalý pobyt dítěte*

Trvalý pobyt v obci Zahájí

5

Trvalý pobyt v obci Mydlovary

3

Věk dítěte**

4 roky věku

2

5 let věku

3

Individuální situace dítěte

Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte

2

Dítě se hlásí k celodennímu provozu

1

Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami

1

 

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

 

** Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky

 

III.

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je rodič jiného dítěte, který není výdělečně činný, schopen poskytovat vzdělání a péči v potřebném rozsahu dítěti sám. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.

 

Obecní úřad Zahájí  projednal a odsouhlasil kritéria pro přijímání dětí do  MŠ Zahájí.

 

Mgr. Jareš Martin

ředitel ZŠ a MŠ Zahájí