Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán environmentální výchovy 2016/2017

23. 9. 2016

 

Plán environmentální výchovy na rok 2016/2017

 

 

Č.j.:

33 /2016

Spisový znak

A.8.

Skartační znak

A10

Vypracoval:

Mgr. Jareš Martin

Schválil:

Mgr. Jareš Martin

Pedagogická rada projednala dne

29.8.2016

 

Obsah

 

 

1.                 Úvod

2.                 Úkoly environmentální výchovy

3.                 Průřezové téma environmentální výchova

4.                 Environmentální výchova z hlediska vyučovacích předmětů na 1. stupni ZŠ

5.                 Program předpokládaných akcí na školní rok 2016 – 2017

6.                 Závěr

 


 

1. Úvod

Environmentalistika je nauka o životním prostředí, využívá poznatků vědního oboru ekologie, zkoumá mechanismy působení člověka na ekosystémy, zabývá se prevencí znečišťování životního prostředí, nápravou vzniklých škod a prevencí nežádoucích zásahů. Zahrnuje např. ochranu přírody, monitoring složek životního prostředí, využívá přírodních zdrojů, nakládání s energiemi, péči o zdraví lidské populace apod.

V praktické pedagogické činnosti jde o dosažení vyváženého souladu nezbytných odborných ekologických poznatků s citovými a smyslovými prožitky, které pomáhají nalézt lásku k přírodě, úctu k všemu životu a zvyšovat úroveň mezilidských vztahů.

Cílem ekologického působení je nejen člověk ekologicky gramotný, ale i aktivně projevující a obhajující své nesobecké občanské postoje ve prospěch přírody a lidského pobývání na Zemi.

 2. Úkoly environmentální výchovy

Vztahy člověk k životnímu prostředí v rovině vyrovnávací, hodnotově orientační a činnostní považujeme za kritérium třídění úkolů environmentální výchovy. 

V rovině poznávací sledujeme především rozvoj poznávacích schopností – žáci se učí pozorovat, vnímat všemi smysly, srovnávat, poznávat a hledat vzájemné vztahy, pochopit je, porozumět jim, uvědomovat si podmíněnost a souvislost v životním prostředí. Významným předpokladem vztahového myšlení je poznávání, pochopení a porozumění těmto okruhům problému:

·        struktuře životního prostředí (složce přírodní, kulturní a sociální), složky těchto systémů jsou navzájem propojeny a přizpůsobeny podmínkám.

·        životním podmínkám organismů a jejich adaptaci, vztahům mezi organismy a prostředím.

·        závislosti všech forem života na vodě, vzduchu, živinách, slunečním světle a teple.

·        vlivu prostředí na organismy, změnám v přírodě určovaným povětrnostními, geologickými, biologickými podmínkami a podmínkami způsobenými lidskou činností.

·        hodnotě přírody

·        lidským potřebám (materiálním i nemateriálním)

·        zásahům člověka do prostředí, do života rostlin a živočichů

 

Pro utváření hodnotově – orientačních vztahů k prostředí je důležité:

·        osvojování etických principů jednání a chování (neničit, netrápit, neubližovat, neznečišťovat prostředí, nehnat se za materiálním bohatstvím, odmítat chamtivost, sobectví, lakotu, nesnášenlivost, vandalismus, lhostejnost)

·        pochopení estetické hodnoty přírody na základě schopnosti vnímat, prožívat, hodnotit krásu přírody jako celku.

·        vedení k úctě k přírodě, emfatické vnímavosti, citlivosti, jemnosti, vkusu, taktu

·        využití citového zaujetí pro vše živé, péče o vše živé i neživé

·        pochopení, že každá složka životního prostředí má svou funkci a hodnotu

·        prosazování šetrnosti, hospodárnosti, pokory, porozumění, přátelství

Ekologické poznání i pochopení hodnoty přírody a citový vztah k ní se odrážejí v postojích, v nichž se promítá odpovědnost za zdraví a dobrý stav celého prostředí, kritický přístup k případným informacím, respekt k přesvědčení druhých, k důkazům a racionálním argumentům, smysl pro společenství s ostatními lidmi i ostatními živými bytostmi, smysl pros souvislost minulosti s budoucností. 

V rovině činností (přetvářecích) zahrnuje odpovědné a šetrné jednání v každodenních situacích, které lze hodnotit jako pozitivní, tedy nezatěžující životní prostředí (např. péče o rostliny, zvířata, vodní toky /prameny/, návyky šetrného životního stylu – šetření vodou, energií, materiálem, papírem apod.). Jde rovněž o rozvoj dovedností zaznamenávat, sbírat, třídit a prezentovat informace, třídit, hodnotit a vysvětlovat číselná data, projektovat, plánovat, řešit problémy, tvořivě spolupracovat s ostatními. Nelze opomíjet ani rozvíjení a kultivaci mezilidských vztahů, vyznačujících se úctou, respektem k druhým, tolerancí.

3. Průřezové téma environmentální výchova

Průřezové téma environmentální výchova si klade za cíl, aby žák pochopil komplexnost a složitost vztahů mezi člověkem a životním prostředím, naučil se je pozorovat, z aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, politických a občanských, aby viděl souvislosti v čase a prostoru. Environmentální výchova má záměr vést k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí, ovlivňovat životní styl a hodnotovou orientaci žáka.

Na realizaci environmentální výchovy se podílejí téměř všechny vzdělávací oblasti. Na prvním místě jsou to oblasti Člověk a jeho svět a Člověk a příroda, které nejvíce přibližují vztah mezi člověkem, lidskou činností a životním prostředím. Oblast Člověk a společnost k tomu připojuje technicko-ekonomické a sociální jevy, další oblasti upozorňují na souvislosti vlivu kvality prostředí na naše zdraví, či formují naše estetické vnímání. Získávání a porovnávání informací, využívání výpočetní techniky je zase obsaženo ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. V neposlední řadě oblast Člověk a svět práce, může v teoretické části ukázat pohled na význam a role různých profesí ve vztahu k životnímu prostředí, ale hlavně může být tato oblast uskutečňována prostřednictvím konkrétní aktivity ve prospěch životního prostředí.

Přínos environmentální výchovy k rozvoji osobnosti žáka spočívá v porozumění souvislostí v biosféře, uvědomování si podmínek života a jejich ohrožování, pochopení vztahu mezi vývojem lidské populace a utvářením prostředí, objevení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a praktické využití těchto poznatků. Žák by se měl naučit komunikovat o problémech týkajících se životního prostředí, obhajovat a zdůvodňovat názory, hodnotit objektivnost a závažnost informací tohoto tématu.

Průřezové téma environmentální výchova je členěno do čtyř tematických okruhů:

Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí. U prvního okruhu je obsah zřejmý, ten druhý se věnuje vodě, ovzduší, půdě biodiverzitě ekosystému, energii a přírodním zdrojům. Okruh Lidské aktivity a problémy životního prostředí obsahuje témata zemědělství, doprava, průmysl, odpady, ochrana přírody a kulturních památek, změny v krajině. Poslední okruh Vztah člověka a prostředí se obrací k tématům, které propojují život jedince a společnosti s jeho okolím, potažmo s celou planetou. Patří sem témata naše obec, náš životní styl, aktuální ekologický problém, prostředí a zdraví, nerovnoměrnost života na Zemi.

4. Environmentální výchova z hlediska vyučovacích předmětů na 1. stupni ZŠ

Učební předměty z hlediska environmentální výchovy můžeme rozdělit do skupin, podle možnosti výchovně působit na žáky:

·   první skupinu tvoří reálné předměty (prvouka, přírodověda, vlastivěda), které poskytují základní soustavu poznatků podle charakteru jejich učební náplně, a do kterých je možné environmentální výchovu zařazovat.

·   druhou skupinou jsou výchovné předměty (praktické činnosti, výtvarná výchova), pomocí kterých rozvíjíme mravní názory, postoje a vlastnosti.

·   třetí skupinu tvoří předměty ostatní (matematika, informatika, český jazyk, cizí jazyky, hudební výchova a tělesná výchova), v kterých má environmentální výchova příležitostný charakter, využívá okamžitých situací a příkladů, kterými vhodně motivuje žáky.

Výchova by měla zasahovat do obsahu i prostředků vyučování jednotlivých předmětů přirozeně a nenásilně v souladu s jejich posláním.

Průřezové téma environmentální výchova si klade za cíl, aby žák pochopil komplexnost a složitost vztahů mezi člověkem a životním prostředím, naučil se je pozorovat z aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, politických a občanských, aby viděl souvislosti v čase a prostoru.

 

 

 

 

 

 

 

 

Program předpokládaných akcí na školní rok 2016– 2017

Po celý rok třídíme odpad ve škole, snažíme se podporovat třídění i v domácnostech.

Zapojujeme se do akce – sběr nefunkčních, nepoužívaných elektrospotřebičů a baterií.

 

Září:

Tématické vycházky do přírody v okolí školy, pozorování změn v přírodě, zjišťování jejich příčin. Návštěva ZOO Ohrada. Akce Medobraní – 17.9.

Významné dny:    14. 9. Ukliďme svět  

                              22.9. Evropský den mobility

                              16. 9. Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy  

                              23. 9. Podzimní rovnodennost

 

Říjen:

Sběr žaludů, kaštanů a pomerančové kůry. Snaha o zapojení širší veřejnosti.

Vycházky ve spolupráci se školní družinou – sběr lesních plodů. Návštěva Planetária v ČB.

 Významné dny:

                4. 10. Světový den zvířat

              16. 10. Světový den výživy

              20. 10. Den stromů

              24. 10. Den OSN

 

Listopad:

Spolupráce s Lesní správou Hluboká nad Vltavou. Výlov Munického rybníka. Zdravý životní styl. Propagace pobytu na čerstvém vzduchu, vhodná strava, správný životní styl. Den s kulturou – Malé divadlo v ČB.

Významné dny:

              11. 11. Den proti drogám

              14. 11. Den bez aut

              16. 11. Mezinárodní nekuřácký den

 

 Prosinec:

Stromeček pro zvířátka, zimní vycházka spojená se zakrmováním zvěře – snaha o spolupráci s mysliveckým sdružením v obci. Vánoční koncert. Rozsvěcování vánočního stromu.

 Významné dny: 1. 12. Světový den proti AIDS    

                             3. 12. Mezinárodní den osob s postižením                

                           10. 12. Den lidských práv

 

 Leden:

Krmítka pro ptáčky – výroba z PET lahví (dřeva), květináčků

Doplňování semen, pozorování přezimujícího ptactva. Bruslení.

 

Únor:

Šetření energií – pozorování obce, anketa o způsobech vytápění, zateplení, větrání, svícení.

Vycházky – čistota ovzduší.

 

Březen:

Péče o pokojové rostliny. Návštěva ZOO Ohrada. Recyklohraní.

Významné dny:

              18. 3. Ukliďme svět 

              21. 3. První jarní den

              21. 3. Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace

              22. 3. Světový den vody

             23. 3. Světový den meteorologie

 

Duben:

Den Země. Červený kříž-okresní kolo Hlídek mladých zdravotníků a Hlídek mladých hasičů. Vysazení školního stromu.

Významné dny:

                1. 4. Den ptactva

                7. 4. Světový den zdraví

              21. 4. Den proti hluku        

              22. 4. Den země

 Květen:

Zdraví životní styl. Propagace pobytu na zdravém vzduchu, vhodná strava.

Prezentace:

           režim dne

           pohybové aktivity ve škole

           sbírka předpisů na zdravou stravu

           ochutnávka ve spolupráci s rodiči

Významné dny:

                 3. 5. Den Slunce

              24. 5. Světový den národních parků

              31. 5. Den otvírání studánek

              31. 5. Světový den bez tabáku

 

 

Červen:

Bezpečnost a ochrana zdraví, prevence úrazů.

Výlety, vycházky, cvičební hodiny v přírodě.

 

 

Významné dny:

                1. 6. Den dětí

                5. 6. Světový den životního prostředí

                8. 6. Mezinárodní den oceánů

              21. 6. Letní slunovrat

              26. 6. Světový den boje proti zneužívání drog

 

 

6. Závěr

Tímto plánem se snažíme o kvalitní zařazení environmentální výchovy do výuky žáků na naší škole i do celého života školy. Cílem je posun od teoretické výuky environmentální výchovy ve škole ke skutečným činnostem zaměřeným na ochranu a zlepšení životního prostředí ve škole a jejím okolí.

Při plnění plánu budeme podporovat vlastní tvůrčí proces mezi žáky, snažit se, aby žáci sami mezi sebou řešili problémy, přičemž si budou rozvíjet také představivost, spolupracovat a komunikovat.

 Plnění plánu environmentální výchovy předpokládá spolupráci a podporu všech pedagogických pracovníků školy a institucemi zajišťujícími vzdělávání v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí a také s lidmi, kteří se touto problematikou úzce zabývají.

 

 

 

 

 

V Zahájí dne 25.8.2016

Mgr. Jareš Martin, ředitel školy