Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán DVPP na rok 2016/2017

23. 9. 2016

Plán DVPP 2016/2017

a

Dlouhodobý plán DVPP

 

Č.j.:

  32 /2016

Spisový znak

A.1.

Skartační znak

A5

Vypracoval:

Mgr. Jareš Martin

Schválil:

Mgr. Jareš Martin

Pedagogická rada projednala dne

29.8.2016

 

 

 

 

 

Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle § 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků v platném znění (dále jen V317) tento plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP).

 

 

 

 

 

 

 

1. Účel

Tento plán je podkladem pro organizaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v příslušném školním roce i v dlouhodobém horizontu.

Samostudium pedagogických pracovníků podle § 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění (dále jen ZPP) bude součástí plánu čerpání dovolené.

 

2. Základní podmínky

DVPP školy je organizováno na základě následujících zásad:

-         Rovnost příležitosti a zákaz diskriminace. Každý pedagogický pracovník má stejnou možnost vzdělávat se v různých formách a druzích DVPP, za podmínek a možností uvedených v tomto plánu.

-         Vzdělávání celého pedagogického týmu bude mít přednost před individuálním studiem k prohloubení kvalifikace.

-         Základním parametrem pro výběr konkrétního vzdělávání jsou potřeby školy a rozpočet školy.

-         Studium k získání kvalifikace nezbytné pro výkon povolání podle ZPP nebo pracovním zařazení podle V317 (studium pro ředitele škol, pro vedoucí pracovníky, výchovného poradce, koordinátora informačních a komunikačních technologií, koordinátora školních vzdělávacích programů, preventistu sociálně patologických jevů,  koordinátora environmentální výchovy, specialistu v oblasti prostorové orientace zrakově postižených) má přednost před dalším studiem.

-         Mezi přednostní typ studia patří rovněž studium pro funkce uvedené v nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků (metodik informačních a komunikačních technologií).

-S pracovníkem absolvujícím studium může škola uzavřít kvalifikační dohodu a v jejím rámci poskytovat studijní úlevy a náhrady.

-Účast na vzdělávání k prohlubování kvalifikace, které nařídí ředitel školy, je pro pracovníky školy podle zákoníku práce povinná.

3. Konkrétní formy a druhy DVPP

-studium vysoké školy vychovatelky ŠD

 

 

 

3.1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů (§2-5 V317)

V rámci tohoto vzdělávání je stanovena potřeby školy dosáhnout plné odborné kvalifikace podle ZPP u tohoto pracovního zařazení:

-  vychovatelka ŠD (učitelka ZŠ)

      V uvedených případech bude škola podporovat studium vedoucí k dosažení plné kvalifikace podle ZPP

-         v bakalářských a magisterských studijních programech,

-         vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů základní školy a mateřské školy,

-         studium pedagogiky,

Studium pedagogiky:

V současné době nemají všichni pedagogové základní školy doplněné vzdělání.

Studium pro ředitele škol a školských zařízení

- ředitel školy je absolventem tohoto studia podle § 5 V317

 

3.2. Studium k prohlubování odborné kvalifikace

 Průběžné vzdělávání bude zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy. Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, vědních,  prevence sociálně patologických jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví, jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků, práce s ICT, ŠVP, BOZP.

 Formy průběžného vzdělávání

-         individuální účast pedagogů na kurzech a seminářích. Délka trvání vzdělávacího programu průběžného vzdělávání činí nejméně 4 vyučovací hodiny. 

3.3. Přehled vzdělávání ve školním roce 2016/2017 

 

Jméno, příjmení

Vzdělávací akce

Vzdělávací instituce

Veronika Hovorková

Studium na VŠ pro učitelky

 Jihočeská univerzita

Pedagogové ZŠ 

Semináře a vzdělávací kurzy

 různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Dlouhodobý plán DVPP

Cílem je výrazně zvýšit schopnost profilace školy v určitých oblastech, zkvalitnit nabídku školy směrem k rodičům a uchazečům o studium.

Škola by chtěla zajistit kurzy  v oblastech: 

-         Dyslektický asistent. Kurz o specifických poruchách učení a chování, jejich příčinách, projevech a nápravných metodách. Účastníci získají dovednosti v rozpoznávání poruch, jejich projevech v oblasti chování a vzdělávání, jednotlivých vyučovacích předmětech, seznámí se s nápravnými metodami.

 

-         Sociálně patologické jevy. Neustále se rozšiřující oblast patologických jevů chování u mládeže vyžaduje, aby se pracovníci školy seznamovali průběžně s jejich druhy, projevy, jak proti nim účinně zasahovat a jaká jsou možná preventivní opatření. 

 

Témata budou zařazena do ročních plánů DVPP školy tak, aby pro každý školní rok bylo vybráno jedno téma, aby účastníci prošli celým kurzem, případně měli možnost doplnit si chybějící lekce. Témata se ale také mohou prolínat, mohou být zařazována podle aktuálnosti. Dokončení kurzu v jedné oblasti neznamená ukončení vzdělávání v této oblasti, v dalších letech budou zařazovány opakovací a doplňovací lekce o aktuálním dění v této oblasti.

Kurz bude vždy akreditován MŠMT a účastníci získají osvědčení.

 

V Zahájí dne 24.8.2016 

Mgr. Jareš Martin, ředitel školy