Jdi na obsah Jdi na menu
 


Minimální preventivní program 2016/2017

23. 9. 2016

Minimální preventivní program

školní rok 2016/2017

 

Č.j.:

   30 /2016

Spisový znak

A.8.

Skartační znak

A10

Vypracoval:

Mgr. Jareš Martin

Schválil:

Mgr. Jareš Martin

Pedagogická rada projednala dne

29.8.2016

 

 

Program je zaměřen na komplexní rozvoj osobnosti žáka a klade důraz na:

 • soustavné provádění prevence v celém výchovně vzdělávacím procesu – osobní a sociální rozvoj a výcvik v sociálně komunikativních dovednostech, propagace
 • spolupráci s rodiči
 • zájmovou činnost žáků

 

 

 

Výchovně vzdělávací proces

Vyučovacími oblastmi jsou:

 • oblast zdravého životního stylu – výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa, pohybové aktivity
 • oblast společenskovědní – formy komunikace, sociální dovednosti
 • oblast přírodovědná – biologie člověka
 • oblast rodinné výchovy – dítě a rodina, rodinné vztahy
 • oblast sociálně právní – práva dítěte apod.

 

Preventivní témata budou prolínat napříč všemi předměty.

 

 

 

 

 

 

Znalostní výstupy žáků, o které chceme usilovat:

1. – 3. ročník

 • žáci dokáží pojmenovat rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků
 • znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek
 • znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu
 • mají vědomosti o zdravém životním stylu

 

4. ročník

 • žáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě
 • znají činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu, osvojují si zdraví životní styl
 • podrobně znají zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví
 • umí komunikovat se službami poskytujícími poradenskou činnost
 • umí pojmenovat základní mezilidské vztahy
 • ví, na koho se mají obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jejich práva

 

 

Spolupráce s rodiči

Spolupráce rodičů a školy bude probíhat na několika úrovních:

 • rodiče budou zváni na některé veřejné školní akce (např. besídky, zpívání v kapličce a u kostela, vítání občánků, ozdravný pobyt na horách, výlety, dětský týden, cykloturistické výlety aj.)
 • budou pokračovat i ostatní formy kontaktu mezi školou a rodiči (školská rada, třídní schůzky, žákovské knížky, pevně stanovený termín pro konzultace s rodiči – 2x měsíčně a individuální setkání a konzultace s rodiči).

 

 

 

 

V Zahájí 29.8.2016

 

Mgr. Martin Jareš, ředitel školy